By
suchart
0
comment

Takka Sriwara

ชื่อโครงการ : ตรรกะ ศรีวรา (Takka Sriwara) ที่ตั้ง : ถนนศรีวราย่านทาวน์อินทาวน์ ประเภทอาคาร : อาคารพักอาศัย 8 ชั้น 2 อาคาร พื้นที่ประมาณ 14,000 ตร.ม.By
suchart
0
comment

Kent Attitude

ชื่อโครงการ : KEN ATTITUDE สถาปนิก : U989 Co.,Ltd. ที่ตั้ง : ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง นนทบุรี ประเภทอาคาร : อาคารพักอาศัย 30 ชั้น พื้นที่ประมาณ : 30,000 ตารางเมตรBy
suchart
0
comment

Attitude BU

ชื่อโครงการ : ATTITUDE BU ที่ตั้ง : ตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิต ประเภทอาคาร : อาคารพักอาศัย 8 ชั้น 3 อาคาร พื้นที่ประมาณ : 20,000 ตารางเมตร