Takka Sriwara

Project Description

ชื่อโครงการ : ตรรกะ ศรีวรา (Takka Sriwara)

ที่ตั้ง : ถนนศรีวราย่านทาวน์อินทาวน์

ประเภทอาคาร : อาคารพักอาศัย 8 ชั้น 2 อาคาร พื้นที่ประมาณ 14,000 ตร..

Project Type