NewYear2019

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 คุณชนสรณ์ ชูคง พร้อมกับทีมงาน บริษัทซีวิลมีดีไซน์กรุ๊ป จำกัด
ได้มีการเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ 2 ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี 12000 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงานในองค์กรสืบไป